Resurscentrum för traumastöd

Verksamheten inom Vårsta Kriscentrum kretsar runt trauma och krisstöd i olika former.

Verksamheten är strukturerad i:

 • Stöd och behandling utifrån upplevelser av kris och trauma. Krismottagningen
 • Utbildning, föreläsning och övning
 • Del i Svenska kyrkans nationella krissamordning.

Om resurscentrum för traumastöd

Vårsta Kriscentrum har funnits på Vårsta Diakonigård sedan 1997. Verksamheten började som en utlokaliserad del av svenska kyrkan nationellt. Sedan dess har verksamheten utvecklats och integrerats och består idag av två delar. Resurscentrum för traumastöd och Resurs i Svenska kyrkans nationella krissamordning.

Verksamheten på resurscentrum för traumastöd kan upplevas vara bred, men den kretsar runt trauma och krisstöd i olika former.

Allt ifrån stöd till anhöriga till anställda i Försvarsmakten på utlandsuppdrag till samverkan med kommuner i stöd och traumabehandling för flyktingar och deltagare i SFI. Direkt stöd via den mottagande verksamheten på resurscentrum för traumastöd. Det handlar alltså både om stödverksamhet och om utbildningar inom området. Vårsta genomför utbildningar över hela Sverige och även internationellt. Uppdragsgivare är dels trossamfund, men också ideella hjälporganisationer, företag, kommuner (Posomgrupper), Försvarsmakten m fl. Utbildningar i stöd och övningar i krisledning är vår specialitet. 2011 var vi färdiga med utvecklingen av CCAM, en krisförståelsemodell och ett utbildningsprogram vi är ensamma om. Du kan läsa mer om den här på vår hemsida.

Den nationella krissamordningen

Sedan 2009 finns det vid kyrkokansliet i Uppsala, Svenska kyrkan, en funktion för säkerhet och beredskap: krissamordningen. Det är en integrerad del i kyrkokansliet. Krissamordningen är en nationell funktion som arbetar stödjande och främjande för stiften, och samverkar med myndigheter och organisationer på nationell nivå. Verksamheten omfattar även stöd och samverkan med svenska kyrkans internationella arbete, dess utsända, liksom Svenska kyrkan i utlandet.
Krissamordningens personal består av en säkerhetschef anställd i kyrkokansliet och två medarbetare från Vårsta Diakoni.

Samarbetspartners

Samverkan

 • Svenska Soldathemsförbundet
 • Skara stift

Nätverk

 • Röda korsets traumacenter
 • Veteranmottagningen Akademiska sjukhuset Uppsala

Referenser och uppdrag

Atle Dyregrov, Bessel van der Kolk, Bruce Lipton, Onno van der Hart, James Pennebaker, Chris Brewin, Babette Rotschild, Jorunn Sjöbacken, Truls Fleiner, Peter Levine, Antonio Damasio. Dan Siegel, Allan Schore, Stephen Porges, Babette Rothschild, Richard Davidsson, Thomas Elbert, Maggie Schauer, Dag Nordanger m.fl.

Uppdragsgivare

 • Kriscentrum utbildar POSOM grupper över hela landet
 • Krisledningsgrupper i företag och organisationer
 • Församlingar och stift
 • Försvarsmakten
 • Räddningstjänst personalstödjare
 • Ambulanssjukvård
 • Kuratorer sjukhus
 • Svenska kyrkan, präster och diakoner

Trauma och kriser

Det har skett en förändring i hur vi ser på och arbetar med kriser och trauma. Vi betonar den drabbade individens resurser och också den påverkan livssituation som personen befinner sig i ger.  Detta utgående från kunskapen att de flesta människor som upplever traumatiska händelser i livet kommer genom detta och självläker. Förutsättningarna för självläkning är att personen har tillgång till ett kvalitativt bra socialt nätverk som kan vara ett stöd, samt att det inte finns med för mycket traumatiska upplevelser sen tidigare i livet. Det kan försvåra självläkningsprocessen.

Vi vet allt mer om vad som sker i oss under stress och traumatiska situationer. Hur det påverkar och påverkas av det som sker i vår hjärna och i vår kropp och hur fantastiskt allt är sammankopplat och integrerat. Hur detta ibland hjälper oss hantera och ibland faktisk är det som ställer till det för oss. Våra inbyggda system att hantera påfrestningar är inte skapat för den värld och de liv vi lever idag. Denna kunskap har också lett till en djupare förståelse av vad som kan vara verksamma metoder för stötta och behandla.

På Resurscentrum för traumastöd försöker vi ta till oss denna utveckling och kunskap på bästa sätt. Vi jobbar med ett flertal olika metoder. Vid djupa trauman finns det sällan en metod som är lösningen till allt. Vi är noga med att våra metoder är evidensbaserade eller vilar på god emperisk grund.

Resurscentrum för traumastöd

Vårsta Diakoni har sedan hösten 2016 drivit ett projekt- och uppbyggnadsarbete med att skapa ett centrum för lärande om den traumatisering som kan drabba både flyktingar och svenska som arbetat internationellt i krigsområden.

Målet med projektet är att utveckla och samla erfarenheter av stödarbete samt verksamma metoder för traumastöd. För att återföra detta till Svenska kyrkan och andra i behov av denna kunskap.

Den metod vi funnit med bästa evidens är, NET Narrativ Exposure Therapy Vi har i det arbetet utbildat oss via den organisation och Universitet i Tyskland som utvecklat metoden. Vi har också kontakt med Universitet och sjukhuset i Trondheim; Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt. St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim. Samt den danska motsvarigheten i Åhus.

Ett samarbete har inletts med Mittuniversitet för att kunna kvalitetssäkra det arbete vi gör.

Arbetet på Resurscentrum kommer att bedrivas inom flera områden:
Behandling, utbildning och forskning.
Det arbete som idag bedrivs på kriscentrum kommer succesivt att övergå till Resurscentrum.

Behandling kommer att bedrivas mot målgruppen traumatiserade. Flyktingar, veteraner och andra med motsvarande behov. Detta kommer att ske på Vårsta Diakoni samt så småningom genom mobila team på satellitorter.

Behandlingsmetoder kommer att bestå av en bredd kompetenser för att möta individers behov: NET, EMDR KBT, Fysioterapi mm.

 • Utbildning i trauma och psykosocialt stöd riktad mot
 • Stift och församlingar
 • Organisationer och företag
 • Posomgrupper och motsvarande

De utbildningar Kriscentrum bedriver idag som CCAM kommer att fortsätta.

Läs mer om våra utbildningar

Vårsta Krismottagning

Vårsta krismottagning är en samtalsmottagning i samverkan med Familjerådgivningen. Hit kan man komma med problem som inte relaterar till problem i relation.

Krismottagningen kommer under 2017 att övergå till Resurscentrum för traumastöd. Då ökar vi också möjligheten att ta emot personer.