Utbildningar och föreläsningar

Resurscentrum bedriver utbildningar inom området stress, trauma och kriskommunikation samt krisberedskap. Vi genomför också uppdragsutbildningar och föreläsningar  utifrån uppdragsgivarens behov och beställning. Vi erbjuder utbildningar inom områdena:

CCAM
NET Narrative Exposure Therapy
Kriskommunikation

Vi genomför också övningar, praktiska eller mer teoretiska.

Handledning

Läs en presentation av Vårsta Diakonis handledningsarbete genom att klicka på bilden.
Ladda ner handledning

Utbildningar

Kriskommunikation

Kommunikation är en hörnsten i krisledning och krisberedskap. I den egna organisationen, för dess krishanterande förmåga och mellan medarbetare. Till stöd för berörda och anhöriga vid en allvarlig händelse, oavsett om den berör enskilda eller många. Mellan samverkande aktörer. Och förstås via medier – både traditionella och sociala.

Ett föränderligt medielandskap innebär med sin mångfald både möjligheter och utmaningar: snabbhet, tillgänglighet, källkritiskt förhållningssätt, resurser för omvärldsbevakning, förståelse för inte enbart den traditionella journalistikens dynamik utan också sociala mediers roll. I förtroendekrisen sätts organisationens kommunikation på särskilda prov.

Att utveckla och öva organisationens kriskommunikation stärker den krishanterande förmågan.

Stöd efter traumatiska upplevelser

CCAM  Crisis Comprehension Adaptive Model är vår längre utbildning som består av 3 moduler. De är tre, fyra och fem dagar långa. Läs mer om CCAM under Vad är CCAM.

Kursanmälan

Avlastande samtal utifrån CCAM och NET

Avlastande samtal utifrån NET och CCAM bygger på de tidigare modeller av avlastande samtal som är väl etablerade. Vi har lagt till de komponenter som är evidensbaserade och där det finns relevanta kopplingar både till forskning inom hjärna och trauma samt utvärderande forskning av verksamma metoder. Så vi är glada att kunna säga att vi ny har en modell med både evidens på resultat och koppling till teori. Och den fungerar i verkligheten.

Avlastande samtal är två dagar. Start dag 1 09.30 och slut dag 2 vid 16.00
Kursen genomförs efter intresseanmälan av minst 8 personer.

Kurskostnad  är 5 600 sek inklusive; kost och logi samt moms.

Anmälan och information

För ytterligare information om de olika kurserna och bokning kontakta
Per Mossegård, samordnare kriscentrum
070-3344 451
per.mossegard@varsta.se

För anmälan och bokning
Lillemor Edvinsson, konferensansvarig
0611-127 11 eller 070-516 60 51
info@varsta.se

Vid anmälan ange:
Namn dina kontaktuppgifter
Vilken kurs
Vilken tid
Finns önskemål om speciell kost ange det också.

Betalning görs innan kursstart. Bg. Swedbank 185-1377. Ange namn på deltagaren, vilken kurs och dess datum.

Kontakta oss gärna och ge oss möjligheten att tillsammans med dig skräddarsy en kurs, föreläsning eller krisövning som passar era behov

Varmt välkommen till vänliga Vårsta

Anmälningsformulär för kurser och utbildningar

[forminator_form id=”4531″]

Kalender

Visa fler kalenderposter

Kurser 2020

Avlastande samtal 23-24 mars

Tider för CCAM 2020-2021
På grund av situationen med Corona-pandemin är den tidigare tidsplaneringen ändrad. Preliminära tider för CCAM kurserna kommer under juni 2020

CCAM modul Reliens Härnösand
Pris 9 000 sek.  Boendepaket 3 000 sek.

CCAM modul Hantera  i Härnösand
Pris 12 000 sek. Boendepaket 4 000 sek.

CCAM modul Bemästra i Härnösand   1
Pris 14 000 sek. Boendepaket 5 000 sek.

NET  På grund av Corona-pandemin planeras utbildningen till november 2020 samt våren 2021 (en kurs om två avsnitt) i Härnösand
Pris 16 600 sek. Boendepaket 6 500 sek.

Alla priser inkluderar moms.

Vad är CCAM?

ETT PROGRAM FÖR ATT FÖRSTÅ MÄNNISKAN

En viktig förståelsemodell

CCAM 2020

Crisis Comprehension Adaptive Model

CCAM är den modell för att förstå krisprocessen hos individer som Vårsta Kriscentrum utvecklade för ca 10 år sedan. Modellen och bakomliggande teorier är erkända av Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri. Modellen bygger på forskning och erfarenheter som växt fram inom psykologi, neurovetenskap och erfarenheter i arbetsgruppen på Vårsta.
CCAM är en flexibel förståelsemodell vilket efterfrågas i bemötandet av traumatiserade personer.

Något som gör CCAM unikt är att vi inkluderar den existentiella delen av kriser. I krisprocessen spelar vår livsåskådning roll och kan ibland vara en central del. Oberoende av vad vi tror på.

CCAM ersätter inte tidigare modeller eller teorier, den kräver inte heller att du lägger redan förvärvad kunskap och kompetens på hyllan. Tvärtom ger modellen dig ett kompletterande synsätt på hur du kan använda din redan förvärvade kompetens.

Modellen utgår från den intentionspräglade synen på krisstöd i motsats till den metodstyrda.
Det vill säga att vi utgår från individens tillstånd, vad som är orsaken till problemet, och vad vi vill uppnå med hjälpen. Detta i stället för att fokusera på symtombild och vilken metod som skall användas, vilket ger både en ökad flexibilitet och precision.

En ny syn på psykosocialt stöd

Praktiskt, enkelt och effektivt

CCAM 2020

Ett hundratal personer har deltagit i våra utbildningar och gett goda omdömen om utbildningen och dess användbarhet. Deltagarna med från professioner som; Kuratorer, terapeuter, kamratstödjare inom räddningstjänst, ambulans och polis, präster, diakoner, pedagoger från kyrkan. Försvarsmakten, Personaltjänstförbundet med flera.
Under 2019 har vi omformat utbildningen för att bättre stämma och relatera till CCAM-modellen och dess faser, samt att innehållet inkluderar det vi sett vara verksamt och viktigt i vårt arbete med drabbade personer.

Det har lett till en utbildning i 4 moduler.

Alla moduler förutom NET kan gås fristående, d.v.s. man kan delta i en modul utan krav på förkunskaper från en annan modul. Däremot förutsätter deltagande i NET- utbildningen att du innan deltagit i modulen Bemästra och läka eller har motsvarande kunskap.
Man kan också följa alla modulerna och då gör man detta lämpligtvis i ordningen Resiliens, Hantera, Bemästra.

Nedan följer övergripande beskrivningar av innehållet i modulerna. Mer detaljerade program presenteras efter intresseförfrågan eller anmälan till någon av modulerna.

Resiliens och stabilisering
Kursen tar upp och beskriver det som formar vår robusthet/sårbarhet utifrån forskning och erfarenhet. Faktorer som påverkar, som till exempel anknytning och trauma under tidiga år. Vår hjärnas utveckling, hur den fungerar i vardag och under press och påverkar vår hälsa. Hur våra livsstilsfaktorer påverkar detta.
Du får bekanta dig med övningar och verktyg för att stärka och utveckla robusthet.

Kurstid: 3 dagar.
Start dag 1 kl. 09.30, slut dag 3 kl. 15.00. Dag 2 innehåller ett kvällspass till ca 21.00
Pris: 9 000 sek. Boendepaket 3 000 sek

Modulen vänder sig till de som i sitt arbete möter traumatiserade (eller misstänkt traumatiserade) personer och vill bredda och öka sin förståelse för de processer som påverkar vårt mående. Samt de som vill öka förståelsen för sitt eget mående och hur det kan påverkas.

Bemästra och läka

Modulen går djupare in i hjärnans funktion, hur en eller flera traumatiska händelser påverkar samt de symtombilder som är typiska och som kan utvecklas över tid. Vi fördjupar kunskapen om PTSD, dissociation och andra stigmatiserande tillstånd som kan utvecklas och befästa sig. Vi introducerar beprövade, verksamma guidningar och övningar för att lindra och stabilisera dessa tillstånd.

Kurstid dagar

Start dag 1 kl. 09.30 Slut dag 5 kl. 15.30 Dag 3 innehåller ett kvällspass till ca 21.00
Pris 12 000 sek. Boendepaket 4 000 sek

Modulen vänder sig till de som i sitt arbete möter och arbetar med traumatiserade personer och vill bredda sin förståelse och kompetens samt verktygsarsenal. Samt de som vill bredda och öka sin förståelse för och kunskap om de processer och symtombilder som präglar reaktionsmönster utifrån traumatisering.

Förstå och hantera

Kursen beskriver den akuta fasen i en krisreaktion. Hur våra hjärnor (Huvudhjärna, hjärthjärna, maghjärna) reagerar och interagerar och hur det påverkar vårt mående utifrån aktuell forskning. Modulen tar upp principer och verktyg för att förstå reaktioner. Kunskaper om hur vi kan stötta och hjälpa personer i en akut situation eller direkt efter denna och visar på ett flertal verktyg och metoder för att göra detta.
Vi tar också upp rollen som hjälpare, gränser att vara medveten om samt verktyg för självhjälp. Modulen innehåller också metoden ”avlastande samtal”, utifrån ett perspektiv hämtat från Traumametoden NET, Narrative Exposure Therapy. NET är den traumametod som rekommenderas av både Socialstyrelsen och SBU (Statens beredningsråd för medicinsk utvärdering) läs mer under NET.

Kurstid: 4 dagar

Start dag 1 09.30 slut dag 4 kl.15.00 Dag 3 innehåller ett kvällspass till ca 21.00
Pris: 14 000 sek. Boendepaket 5 000 sek.

Kursen vänder sig kamratstödjare och andra med ansvar för personalstöd i organisation. Den vänder sig också till de som vill öka och bredda sin kunskap om traumatisering och reaktionsmönster i den akuta situationen.

NET Narrative Exposure Therapy

NET är den traumametod som rekommenderas av både Socialstyrelsen och SBU, Statens beredningsråd för medicinsk utvärdering (SBU kommentar 2019_03) för PTSD-behandling av flyktingar och asylsökande.

NET är som namnet anger en exponerande metod med berättelsen om det som skett som det centrala. Metoden bygger på neurologisk forskning om den traumatiserade hjärnan och de mekanismer som leder till verklig läkning. Det är också en human exponerande metod.
Traumakliniken på Vårsta har arbetat med metoden sedan sommaren 2018 och har mycket bra behandlingsresultat.

Vi genomför nu de första utbildningarna i Norden av NET i samarbete med RVTS, centra region mitt, Trondheim. för våld, trauma och suicidprevention samt universitet i Konstanz. I samarbete med de forskare* som utvecklat metoden. Kurstiden är 4 + 2 dagar och förutsätter att man deltagit i modulen Bemästra och läka, eller har motsvarande kunskaper. Kursen omfattar också en uppföljande workshop på 2 dagar samt 4 handledningstillfällen, varav en med videoinspelning av terapitillfälle.

Pris: 16 600. Boendepaket 6 500 sek.

* Thomas Elbert, Maggie Schauer, Elisabeth Kaiser

Vi genomför också kurser och föreläsningar utifrån behov. På plats utifrån överenskommelse. Välkommen att kontakta oss för förslag.