Utbildningar och föreläsningar

Resurscentrum bedriver två öppna utbildningar. Vi genomför också uppdragsutbildningar och föreläsningar  utifrån uppdragsgivarens behov och beställning. Vi erbjuder utbildningar inom områdena:

Vi genomför också övningar, praktiska eller mer teoretiska.

Handledning

Läs en presentation av Vårsta Diakonis handledningsarbete genom att klicka på bilden.
Ladda ner handledning

Utbildningar

Kriskommunikation

Kommunikation är en hörnsten i krisledning och krisberedskap. I den egna organisationen, för dess krishanterande förmåga och mellan medarbetare. Till stöd för berörda och anhöriga vid en allvarlig händelse, oavsett om den berör enskilda eller många. Mellan samverkande aktörer. Och förstås via medier – både traditionella och sociala.

Ett föränderligt medielandskap innebär med sin mångfald både möjligheter och utmaningar: snabbhet, tillgänglighet, källkritiskt förhållningssätt, resurser för omvärldsbevakning, förståelse för inte enbart den traditionella journalistikens dynamik utan också sociala mediers roll. I förtroendekrisen sätts organisationens kommunikation på särskilda prov.

Att utveckla och öva organisationens kriskommunikation stärker den krishanterande förmågan.

Krisledning och organisation

Att organisera och leda under påfrestningar och kriser handlar både om att strukturera och organisera och ha den psykosociala omsorgen i första rummet. Det handlar om att ha en organisation som fungerar i vardagen och snabbt och effektivt kan ställa om till att fungera i den mer omfattande händelsen. Vare sig man är en Posomgrupp eller en grupp kopplad till en organisation eller församling.

Akut krisstöd

Psykosocialt stöd och psykologisk första hjälp. Den allra första omsorgen om drabbade. Utifrån de internationella riktlinjer som råder. Utifrån den explosiva forskningen om hur vi fungerar i kropp och knopp. Neurologiskt och fysiskt.

Traumastöd och bearbetning

Stöd i senare krisfaser CCAM  Crisis Comprehension Adaptive Model. Denna utbildning genomförs i tre sammanhängande moduler:

Modul 1

Vi presenterar vi materialet, vårt tankesätt och CCAM-modellen. Vi varvar teori och praktiska övningar för att underlätta förståelsen. Presenterar våra referenser.

Modul 2

Kallas det här för verktygsmodulen. Den är väldigt praktisk. Det är träning nästan hela tiden. Vi anser att de verktyg man skall använda för att hjälpa andra bör man uppleva själv.

Modul 3

Nu knyter vi ihop säcken. Använder alla verktyg och skapar en djupare förståelse för modellen

Kursanmälan

CCAM modul 1

Modul 1 CCAM avancerad genomförs
– Vårsta Diakoni i Härnösand den 29 maj till den 1 juni

Modul 2 CCAM genomförs i Härnösand den 12-15/11

Kurskostnad: 6500 kr exkl moms
Konferens: 325 kr/dag exkl moms
Fika för- och eftermiddag, lunch samt lokal och förfriskningar ingår.
Logi Vårsta Diakonigård: 514 kr/natt inkl frukost exkl moms
Totalt: 11.200 kr inkl moms

 

Ny CCAM trauma

Utbildningen uppdelad på 2 x 2 dagar

Del I 8-9 november 2018

Del II 6-7 december 2018

Total kostnad inkl. moms 13400:-

Priset inkluderar kurskostnad, logi och kost under dagarna

Krisgrupp – organisation och bemötande

Kursen genomförs efter intresseanmälan.

Vi genomför också kurser i Stockholm

Varmt välkomna till vår nya utbildning i krishantering!

Anmälan och information

För ytterligare information om de olika kurserna och bokning kontakta
Per Mossegård, samordnare kriscentrum
070-3344 451
per.mossegard@varsta.se

För anmälan och bokning
Lillemor Edvinsson, konferensansvarig
0611-127 11 eller 070-516 60 51
info@varsta.se

Vid anmälan ange:
Namn dina kontaktuppgifter
Vilken kurs
Vilken tid
Finns önskemål om speciell kost ange det också.

Betalning görs innan kursstart. Bg. Swedbank 185-1377. Ange namn på deltagaren, vilken kurs och dess datum.

Kontakta oss gärna och ge oss möjligheten att tillsammans med dig skräddarsy en kurs, föreläsning eller krisövning som passar era behov

Varmt välkommen till vänliga Vårsta

Anmälningsformulär för kurser och utbildningarKalender

Visa fler kalenderposter

Kurser 2018

CCAM modul 1 Härnösand den 29 maj till 1 juni

CCAM modul 2 i Härnösand den 13-16 november

Nya CCAM trauma  del 1: 8-9 november och del 2: 6-7 december

Vad är CCAM?

ETT PROGRAM FÖR ATT FÖRSTÅ MÄNNISKAN

En viktig förståelsemodell

Kompetent och professionell hjälp och stöd är ofta efterfrågade vid kriser och påfrestande händelser. För att kunna vara till stöd i sådana situationer krävs både kunskap och lämplighet.

På Vårsta Diakoni har vi utvecklat en förståelsemodell för att förstå kris- och förändringsprocesser; CCAM (Crisis Comprehension Adaptive Model). Modellen är granskad och godkänd av Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri i Uppsala. Den bygger på och relaterar till den kunskap och erfarenhet som växt fram inom psykologi, neurovetenskap och filosofi. Som ni kanske tagit del av i debatten i januari med kritiken mot Socialstyrelsen för den snäva inramning för stöd och terapier med fokus på KBT enbart, så efterfrågas idag ett mer flexibelt och brett synsätt på trauma och kris när det gäller stöd och hjälp.

Till skillnad från många andra ”krisutbildningar” innehåller CCAM en existentiell del, om trons betydelse i en självläkande process efter en påfrestning. I krisprocesser spelar en människas livsåskådning en viktig roll och existentiella frågor är en naturlig del, oberoende av vad vi tror eller inte tror på.

En ny syn på psykosocialt stöd

De senaste åren har det skett en tydlig förändring i synen på arbetet med psykosocialt stöd och bemötande utifrån forskning och vetenskap. Från metodstyrda tidiga professionella interventioner har fokus riktats mot stöd av de självläkande processerna, ett stöd som är mer individ- och kontextanpassat. Förändringen är så stor att man menar att det sker ett paradigmskifte inom området.

CCAM är inte en revolutionerande lösning som ersätter tidigare kompetenser. Tvärtom: Modellen ger dig ett annat synsätt på hur du kan använda din kompetens. Den är ett nytt sätt att förstå och sortera obalanser − vad som är friskt eller problematiskt.

Praktiskt, enkelt och effektivt

Under utbildningen får du lära dig jobba praktiskt utifrån CCAM. Du får själv uppleva alla metoder och de verktyg vi presenterar.

I CCAM-programmet möter du något unikt, enkelt och effektivt. Programmet utgår från en syn på krisstöd där insatserna inriktas på vad som behöver uppnås utifrån den berörda personens tillstånd och behov. Det ger ökad flexibilitet och precision.

Vårt mål med utbildningen är att sprida kunskapen och kompetensen. Vi har sett att den fungerar bra i många situationer, för såväl individer som för par och grupper.

Ett hundratal personer har gått utbildningen och gett goda omdömen i kursutvärderingarna. Vi lämnar gärna referenser.

I CCAM programmet ingår två utbildningar: CCAM-Avancerad och CCAM-Krisgrupp.

De utgör två olika kurser med olika inriktningar.

Utbildningarna är upplagda som träningsprogram med korta föreläsningar, demonstrationer, övning och reflektion. Du ska tidigt se användningen av kompetensen i det praktiska vardagsarbetet. Kompetensen ger flexibilitet och precision.

CCAM Avancerad

Omfattar tre moduler och är totalt 12 dagar lång. Den tar upp arbetet med personer som börjat utveckla en problematik, det semiakuta och senare förloppet i kriser och förändringsprocesser samt arbetet med relationer och grupper.

Modul 1

Presenterar det material utbildningen bygger på. CCAM-modellen, neuroveten-skap, system för att sortera mm. Vi presenterar några av de verktyg vi arbetar med.

Modul 2

Består av mycket praktiskt arbete med olika verktyg och metoder för att hantera obalanser hos konfidenter.

Modul 3

Handlar om relationer och grupperspektivet, vi jobbar med fallbeskrivningar och ”knyter ihop säcken” om CCAM.

Passar för dig som:

 • Arbetar mer som professionell hjälpare, har personalansvar, präster, diakoner, pedagoger
 • Vill lära dig mer och utveckla din kompetens
 • Vill fördjupa dina egna kunskaper för att bättre hantera din egen situation

Detta ingår:

 • En förståelse för CCAM, vilket är grunden för ett förändringsarbete som är mer genomgri-pande och bestående än vad en förändring enbart på beteendenivå ger.
 • Flexibilitet att anpassa hjälp och metod till individens aktuella behov.
 • Verktyg att förstå krisprocessen på ett djupare sätt, sortera och se obalanser, bl.a. utifrån neurovetenskap; vad som sker i vår hjärna, hur den fungerar.
 • Verktyg att hjälpa personer med kvarstående problematik.
 • Teologisk reflektion kopplat till CCAM modellen.

CCAM Krisgrupp

Tar upp samhällets krisberedskap, arbete i krisgrupp, organisation och led-ning och det akuta omhändertagandet av individer och grupper. Den är 3,5 dagar lång.

Mål: Trygg att möta och hantera akuta kriser

Passar dig som:

 • Är med i en krisgrupp, ex Posom eller i din organisation
 • Arbetar med människor som hjälpare/stödperson
 • Vill få verktyg att förstå stress-och krisprocessen bättre
 • Vill ha enkla tydliga sätt att hjälpa och stötta arbetskamrater och vänner

Detta ingår:

 • Orientering och grundläggande förståelse om CCAM-programmet, helhetsupplägget och synen på stress och krisstöd.
 • Kunskap om samhällets krisberedskap o aktuella riktlinjer för stöd och hjälp
 • Det nya synsättet på avlastande samtal och varför vi inte använder begreppet debriefing längre. Att arbeta på ett icke inträngande sätt.
 • Vad som sker i hjärnan och kroppen vid stress och trauma utifrån aktuell forskning  och hur det påverkar mötet och stödet.
 • Sätt att lindra stress och innebörden av psykologisk första hjälp.
 • Hjälparrollen och faktorer som stärker denna.
 • Samhällets krisberedskap.
 • Organisation och ledning, stabsverktyg.

Vi genomför också kurser och föreläsningar utifrån behov. På plats utifrån överenskommelse. Välkommen att kontakta oss för förslag.