Diakonkåren

Vårsta Diakonkår är en ideell sammanslutning för diakoner som vill:

 • Vara en inspirationskälla i uppdraget som diakon
 • Vara en stödjande och förebedjande gemenskap för alla som fått sin utbildning vid Vårsta Diakonigård
 • Erbjuda möjligheter till debatt om diakoni och diakonat i kyrka och samhälle i nära samverkan med Vårsta Diakonigård
 • Vara en del av diakonin i den världsvida kyrkan genom
  medlemskap i DIAKONIA-DRAE

Kåren har bg. 185-1682

Årsmötet, kårens högsta beslutande organ hålls i anslutning till kårens gemenskapsdagar.

Kårrådet, är kårens styrelse och utses genom val av kåren. Kåren har representanter i Vårsta Diakonigårds styrelse och utbildningsutskott.

Kårbrev – Utskick från kåren. Innehåller bidrag från kårrådet, kårens medlemmar, aktuellt från Vårsta Diakonigård och diakonutbildningen mm. Utkommer tre gånger/år.

Medlemskap och Kåravgift

Som medlem i kåren:

 • Är du del i en generationsöverskridande gemenskap av diakoner och diakonissor i Sverige och världen
 • Är du en personlig resurs i kårgemenskapen
 • Kan du påverka kårens arbete genom att dela med dig av dina erfarenheter, önskemål och åsikter
 • Får du hjälp att fördjupa din identitet som diakon och delta i reflektioner om kyrkans diakoni
 • Får du möjlighet att söka stipendier för deltagande i diakonikonferenser m.m.

Kåravgift fastställd av årsmötet 2016:

Medlemmar i full tjänst: 300 kr
Deltidsarbetande, pensionerade, långtidssjukskrivna, arbetslösa och tjänstlediga: 150 kr
Studerande: 100 kr

Diakoner som inte utbildats på Vårsta Diakonigård är välkomna att söka medlemskap i kåren. Ansökan sänds till kårrådet.

Medlem över 90 år är Hedersmedlem: 0 kr

Kåren erbjuder i samverkan med Vårsta Diakonigård:

 • Gemenskapsdagar med kårhögtid
 • Kårbrev och födelsedagshälsningar

Kårråd

Vårsta Diakonkår leds av ett kårråd. Ledamöterna väljs av årsmötet för en tid av fyra år. Av de valda ledamöterna avgår hälften vartannat år.

Kårrådets ledamöter 2017

Kristina Kvist

Ordförande, Sundsvall
073-80 500 41
073-27 10 152
kristina.kvist@svenskakyrkan.se

Maria Westerlund

Vice ordförande, Umeå
090-14 33 35
070-248 2446
miamags@live.se

Göran Norlén

Sekreterare, Själevad
0660-764 21
070-350 46 06
goran.norlen@svenskakyrkan.se

Kerstin Brännström

Ledamot, Boden
s.kerstin.b@telia.com

Anna Ingvarsdotter

Ledamot, Lycksele
anna.ingvarsdotter@svenskakyrkan.se

Ulla Hofverberg

Ledamot, Hovra
hofverberg.ulla@gmail.com

Anita Fällgren

Adjungerad kassör
anita.fallgren@gmail.com