Utbildningar och föreläsningar

Resurscentrum bedriver utbildningar inom området stress, trauma och kriskommunikation samt krisberedskap. Vi genomför också uppdragsutbildningar och föreläsningar  utifrån uppdragsgivarens behov och beställning. Vi erbjuder utbildningar inom områdena:

Vi genomför också övningar, praktiska eller mer teoretiska.

Handledning

Läs en presentation av Vårsta Diakonis handledningsarbete genom att klicka på bilden.
Ladda ner handledning

Utbildningar

Kriskommunikation

Kommunikation är en hörnsten i krisledning och krisberedskap. I den egna organisationen, för dess krishanterande förmåga och mellan medarbetare. Till stöd för berörda och anhöriga vid en allvarlig händelse, oavsett om den berör enskilda eller många. Mellan samverkande aktörer. Och förstås via medier – både traditionella och sociala.

Ett föränderligt medielandskap innebär med sin mångfald både möjligheter och utmaningar: snabbhet, tillgänglighet, källkritiskt förhållningssätt, resurser för omvärldsbevakning, förståelse för inte enbart den traditionella journalistikens dynamik utan också sociala mediers roll. I förtroendekrisen sätts organisationens kommunikation på särskilda prov.

Att utveckla och öva organisationens kriskommunikation stärker den krishanterande förmågan.

Krisledning och organisation

Att organisera och leda under påfrestningar och kriser handlar både om att strukturera och organisera och ha den psykosociala omsorgen i första rummet. Det handlar om att ha en organisation som fungerar i vardagen och snabbt och effektivt kan ställa om till att fungera i den mer omfattande händelsen. Vare sig man är en Posomgrupp eller en grupp kopplad till en organisation eller församling.

Vi erbjuder föreläsningar, kursdagar samt övningar. Allt från diskussionsövningar typ Table Top-övningar till mer skarpa praktiska övningar. Vi kan också hjälpa er med planeringsprocessen, dokumentation och krisbereskapsplanering.

Akut krisstöd

Psykosocialt stöd och psykologisk första hjälp. Den allra första omsorgen om drabbade. Utifrån de internationella riktlinjer som råder. Utifrån den explosiva forskningen om hur vi fungerar i kropp och knopp. Neurologiskt och fysiskt.

Stöd efter traumatiska upplevelser

Stöd i senare krisfaser; CCAM  Crisis Comprehension Adaptive Model. Denna utbildning är fem dagar lång genomförs måndag till fredag. Start och slut vid lunch. Läs mer om CCAM under Vad är CCAM.

Kursanmälan

 

Ny CCAM trauma

Utbildningen är under våren 2019 uppdelad på 2 x 2 dagar

Del I 30-31 januari 2019

Del II 13-14 mars 2019

Total kostnad inkl. moms 13400:-

Hösten 2019 kommer utbildningen att genomföras under fem dagar, lunch till lunch. Läs mer på, Om CCAM

Kursen genomförs i Härnösand den 14-18/10

Pris med logi och moms 14 373 sek

Pris utan logi, med moms är 12 573 sek

Priset inkluderar också kurskostnad och kost under dagarna

Krisgrupp – organisation och bemötande

Kursen genomförs efter intresseanmälan.

Vi genomför också kurser i Stockholm

Varmt välkomna till vår nya utbildning i krishantering!

Anmälan och information

För ytterligare information om de olika kurserna och bokning kontakta
Per Mossegård, samordnare kriscentrum
070-3344 451
per.mossegard@varsta.se

För anmälan och bokning
Lillemor Edvinsson, konferensansvarig
0611-127 11 eller 070-516 60 51
info@varsta.se

Vid anmälan ange:
Namn dina kontaktuppgifter
Vilken kurs
Vilken tid
Finns önskemål om speciell kost ange det också.

Betalning görs innan kursstart. Bg. Swedbank 185-1377. Ange namn på deltagaren, vilken kurs och dess datum.

Kontakta oss gärna och ge oss möjligheten att tillsammans med dig skräddarsy en kurs, föreläsning eller krisövning som passar era behov

Varmt välkommen till vänliga Vårsta

Anmälningsformulär för kurser och utbildningar


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kalender

Visa fler kalenderposter

Kurser 2018

CCAM modul 1 Härnösand den 29 maj till 1 juni

CCAM modul 2 i Härnösand den 13-16 november

Nya CCAM trauma  del 1: 8-9 november och del 2: 6-7 december

Vad är CCAM?

ETT PROGRAM FÖR ATT FÖRSTÅ MÄNNISKAN

En viktig förståelsemodell

Kompetent och professionell hjälp och stöd är ofta efterfrågade vid kriser och påfrestande händelser. För att kunna vara till stöd i sådana situationer krävs både kunskap och lämplighet.

På Vårsta Diakoni har vi utvecklat en förståelsemodell för att förstå kris- och förändringsprocesser; CCAM (Crisis Comprehension Adaptive Model). Modellen är granskad och godkänd av Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri i Uppsala. Den bygger på och relaterar till den kunskap och erfarenhet som växt fram inom psykologi, neurovetenskap och filosofi. Idag efterfrågas idag ett mer flexibelt och brett synsätt på trauma och kris när det gäller stöd och hjälp. CCAM modellen för stöd är inte terapi utan nivån före det. Ett fokuserat sätt att stötta och hjälpa.

Något som skiljer ut och gör CCAM utbildningen mer unik är att vi också lyfter den existentiella delen av kriser, om trons betydelse i en självläkande process efter en påfrestning. I krisprocesser spelar en människas livsåskådning en viktig roll och existentiella frågor är en naturlig del, oberoende av vad vi tror eller inte tror på.

En ny syn på psykosocialt stöd

De senaste åren har det skett en tydlig förändring i synen på arbetet med psykosocialt stöd och bemötande utifrån forskning och vetenskap. Från metodstyrda tidiga professionella interventioner har fokus riktats mot stöd av de självläkande processerna, ett stöd som är mer individ- och kontextanpassat. Förändringen är så stor att man menar att det sker ett paradigmskifte inom området.

CCAM är inte en revolutionerande lösning som ersätter tidigare kompetenser. Tvärtom: Modellen ger dig ett annat synsätt på hur du kan använda din kompetens. Den är ett nytt sätt att förstå och sortera obalanser − vad som är friskt eller problematiskt.

Praktiskt, enkelt och effektivt

Under utbildningen får du lära dig jobba praktiskt utifrån CCAM. Du får själv uppleva alla metoder och de verktyg vi presenterar.

I CCAM-programmet möter du något unikt, enkelt och effektivt. Programmet utgår från en syn på krisstöd där insatserna inriktas på vad som behöver uppnås utifrån den berörda personens tillstånd och behov. Det ger ökad flexibilitet och precision.

Vårt mål med utbildningen är att sprida kunskapen och kompetensen. Vi har sett att den fungerar bra i många situationer, för såväl individer som för par och grupper.

Ett hundratal personer har gått utbildningen och gett goda omdömen i kursutvärderingarna. Vi lämnar gärna referenser.

I CCAM programmet ingår två utbildningar: CCAM tr (trauma) och CCAM +

De utgör två olika kurser med olika inriktningar.

Utbildningarna är upplagda som träningsprogram med korta föreläsningar, demonstrationer, övning och reflektion. Du ska tidigt se användningen av kompetensen i det praktiska vardagsarbetet. Kompetensen ger flexibilitet och precision.

CCAM-tr (Trauma)

 Varför CCAM trauma

De senaste åren har präglats sav ett intensivt utvecklingsarbete på Vårsta Kriscentrum. Det har inneburit stora förändringar vad gäller verksamheten inom Kriscentrum, Kriscentrums verksamhet har övergått till ”Vårsta Resurscentrum för traumastöd”.

Vi har byggt en traumaklinik likt de Röda Korset bedriver på flera orter i Sverige och startat en klinisk verksamhet i avtal med Region Västernorrland. Vi behandlar flykting från krig och trauma för PTSD, och andra traumatiserade.

Detta har gjort att vi har vässat och kompletterat vår kompetens och verksamhet inom trauma.

Detta återspeglas också i vår utbildning CCAM och vi inriktar den mer mot kris och trauma. Det har också varit en efterfrågan vi märkt.

Det vi sorterat bort från utbildningen CCAM-tr har vi samlat i en kompletteringskurs CCAM+

VI har sett över vad är det vi använder mest när vi jobbar med traumatiserade personer. Vi har granskat den feedback vi fått från kursdeltagare; vad har varit bra verktyg och kunskaper för dem. Vi har plockat ur det mest verksamma och viktiga när det gäller stress och trauma.

Vi har utbildat oss i en metod för traumabehandling med hög evidens. Narrative Exposure Theraphy, NET. Den kunskapen tillför vi i den nya CCAM-tr.

CCAM-tr vänder sig till dig som…

CCAM trauma vänder sig till dig som möter drabbade även i efterförloppet av en traumatisk upplevelse eller kris. Eller dig som vill fördjupa dina kunskaper om trauma, stress och kriser.

Du kan vara personalare, kurator, diakon eller präst, kamratstödjare inom blåljusorganisationerna, jobba inom socialtjänst eller psykiatri, utbildare inom din organisation och vill fylla på med lite nya perspektiv och teorier.

 Kurstid

CCAM-tr är en utbildning över fem dagar med en effektiv tid på fyra dagar. Kursen startar en måndag vid lunch och slutar en fredag vid lunch. Eftersom kursen är till en del processorienterad ger den tiden ett bra resultat.

Kursinnehåll

CCAM-tr

Innehållet är kärnan i den tidigare utbildningen men renodlat inriktat på kris och trauma. Vi har sorterat ur delar av den tidigare utbildningen. Och lagt till det som kompletterar traumafokuseringen bättre. Som delar från teoribilden i NET.

 CCAM+

I CCAM+ har vi samlat de delar som inte direkt berör kris och trauma men likväl har koppling till vår psykiska hälsa och mående.

Det är delar som handlar om en annan förståelse av de processer som påverkar oss och verktyg att hantera dessa. Och några kompletterande verktyg.

Man behöver att deltagit i CCAM-tr för att kunna gå CCAM+

Övergripande innehåll på CCAM (tr):

Grundläggande psykologi, traumatologi och neurologi vid trauma.

CCAM modellen

Psykosocialt stöd och psykologisk första hjälp

PTSD, definition och reaktionsmönster och dessas innebörd

Hjälparrollen

Stöd och bemötande

Migration och hälsa

Praktiska övningar och verktyg efter traumatiska upplevelser

Övningar för avslappning

Teori om grupprocess och relationen till trauma

Avlastande samtal enligt CCAM

 

Övergripande innehåll på CCAM+:

Modeller för att sortera och förstå problem/obalanser

Stabiliserings verktyg

Praktiska övningar och verktyg efter traumatiska upplevelser

Övningar för avslappning

Vi genomför också kurser och föreläsningar utifrån behov. På plats utifrån överenskommelse. Välkommen att kontakta oss för förslag.