Traumakliniken

Traumakliniken tar emot klienter på remiss från region Västernorrland. Behandling genomförs inom ramen flykting från krig och våld, 16-65 års ålder och gäller för personer med diagnosen PTSD. Post Traumatisk Stress (Disorder).

För diagnosen PTSD krävs enligt DSM 5 att den sökande uppfyller krav på en symtombild utifrån nedan beskrivna kriterier:

 1. Exponering för händelse med upplevt dödshot.
 2. Påträngande symtom.
 3. Undvikande.
 4. Negativa kognitiva förändringar, negativt förändrad sinnesstämning.
 5. Förändring av reaktionsmönster.
 6. Varaktighet mer än 1 månad.
 7. Orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion socialt, i arbete eller annat.
 8. Symtomen kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon substans eller medicinskt tillstånd.

Det innebär att personer med diagnosen PTSD ofta har en annan symtombild än personer med depression eller oro och ångest; till exempel utifrån ett hotande utvisningsbeslut.

Ett enkelt skattningsinstrument för bedömning med god signifikans är PLC-5.

Diagnosen PTSD är många gånger förknippad med hög komorbiditet. D.v.s. har man PTSD är det vanligt med annan psykisk problematik, som depression.

 

Remissförfarande

Traumakliniken bekräftar mottagen remiss. Efter bedömningssamtal och behandling i remissgrupp kallas klienten för screening och ytterligare bedömning. Efter denna ges svar till remittent och klienten kallas om bedömning visar på PTSD.

En behandlingsserie omfattar 10-15 sessioner.

Behandlingsmetodik och metoder.

Traumabehandling innebär oftast att man för att adressera problematiken, behöver använda metoder som relaterar till mer än de kognitiva minnesstrukturerna.

Det innebär ofta att man använder sig av exponerande metoder. Traumakliniken använder framför allt metoden NET, Narrative Exposure Therapy. En metod som för den nämnda målgruppen rekommenderas av Socialstyrelsen. Vid kliniken kan även EMDR erbjudas och utöver detta finns kompetens för psykoterapi, stabiliseringstekniker, minnesrekonsilidering m.m.

Att arbeta med traumatiserade personer innebär att arbeta flexibelt inom strukturerade ramar med evidensbaserade metoder som vänder sig till de kognitiva, fysiologiska och neurologiska system som är påverkade av traumat.

 

För kontakt med Traumakliniken kontakta

Administratör Traumakliniken
Monica Hellström
monica.hellstrom@varsta.se
0611-50 54 14

Verksamhetschef Traumakliniken
Anna-Karin Johansson Hyvärinen
anna-karin.johansson.hyvarinen@varsta.se
0611 – 50 54 36
072 – 08 02 440

Under 2018 utvecklade Vårsta Diakoni Resurscentrum för traumastöd och i maj startade det kliniska arbetet på Traumakliniken i samverkan med Region Västernorrland.

På kliniken jobbar vi med traumatiserade flyktingar med evidensbaserade metoder, Vår kärnmetod är NET, Narrativ Exposure Therapy. En metod som sammanställt vid Universitet och sjukhuset i Konstanz Tyskland där vi också utbildat vår personal på kliniken.

NET rekommenderas av Socialstyrelsen och är den metod vi funnit med bästa evidens. Vi har i det arbetet utbildat oss via den organisation och Universitet i Tyskland som utvecklat metoden. Vi har också kontakt med Universitet och sjukhuset i Trondheim; RVTS, Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt. St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim. Samt den danska motsvarigheten i Åhus.

Ett samarbete finns med Mittuniversitet för att kvalitetssäkra det arbete vi gör.

Arbetet på Resurscentrum bedrivs inom flera områden:
Behandling, utbildning och forskning.

Behandling kommer att bedrivas mot målgruppen traumatiserade. Flyktingar, veteraner och andra med motsvarande behov.

Behandlingsmetoder kommer att bestå av en bredd kompetenser för att möta individers behov: NET, EMDR KBT mm.

 • Utbildning i trauma och psykosocialt stöd riktad mot
 • Stift och församlingar
 • Organisationer och företag
 • Krisgrupper och motsvarande

De utbildningar Kriscentrum bedriver idag som CCAM kommer att fortsätta.

Läs mer om våra utbildningar